30 май - 3 юни

ИЗМИНАТИ / БЪДЕЩИ ПЪТИЩА

BG161PO001/1.1-10/2010/027

Програма Конкурси
Подкрепете Созопол!

Подкрепете Созопол!

Фестивал „Созополис“ подкрепя Созопол в избора на най-добра европейска...

още още

Гласувайте за Созопол!

Гласувайте за Созопол!

Гласувайте за Созопол! Созопол е  уникалното съчетание на антична...

още още

За проекта

ПРОЕКТ “ИЗМИНАТИ/БЪДЕЩИ ПЪТИЩА”,

Договор за безвъзмездна финансова помощ  BG161PO001/1.1-010/2010/027, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-010/2010. “Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития ” по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013г. »

ФИНАСИРАНЕ:
Европейски фонд за регионално развитие      - 85% - 320 696,50 лв.
Национален бюджет                                         -  10%   - 37 729,00 лв.
Задължителен принос на Община Созопол     -  5%   - 18 864,50 лв.
Допълнителен принос на Община Созопол                 - 62 839,00 лв.


Продължителност на проекта: 20 месеца

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Общата цел на проект „Изминати/бъдещи пътища”е да се насърчи социално-икономическото развитие, устойчивия туризъм и по-изявената привлекателност на община Созопол чрез развитието, обновяването и обогатяване на културния живот посредством организиране и промотиране на културни събития като главен фактор за изграждане на идентичността и неповторимостта на населените места в градските ареали.
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
Да се повиши качеството на живот, жизнената и работна среда в община Созопол;
Да се създаде и проведе изцяло ново събитие, което да бъде включено в културния календар на община Созопол;
Да се създават условия за равен достъп до културата на граждани от различни социални и етнически групи, които да спомагат за включването им в културните процеси.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
В рамките на проекта, като основна дейност е предвидено организирането и провеждането на ново за общината културно събитие – фестивал „Созополис”, в програмата на който са включени събития от различни сфери на изкуството с предвидено широко участие на професионалисти и аматьори. Предвиденият фестивал, съгласно проведеното предварително обсъждане, е отбелязан като атрактивен за местната общност и се счита, че ще доведе до постигане на необходимата удовлетвореност сред местното население, посредством предоставените възможности за изява и посещение на нови нетрадиционни културни дейности;
Изпълнението на проекта ще осигури възможност за всички представители на целевата група за:
•    Участие в културни прояви и развлечения;
•    Създаване на условия за развитие  на талантливите деца от групи в неравностойно положение (деца с увреждания и представители на етнически малцинствени групи, в частност ромската общност) чрез насърчаване на творческите им изяви.
•    Достъпност на художествените произведения;
•    Възможност  на хората с увреждане да творят и развиват творческите си умения;
•    Развитие на проекти за изкуство, култура и спорт на хора в неравностойно положение (лица с увреждания и представители на етнически малцинствени групи, в частност ромската общност) и техни организации;

Събитията във фестивала са много и разнообразни. Предвидено е да се проведе широка рекламна кампания за промотиране на фестивала, която, използвайки традиционни и нетрадиционни канали за комуникация, да спомогне за постигането на висока познаваемост на събитието и привличане на целевите групи (участници и публика).
Очакваме в резултат на обогатения културен живот да се постигне подобряване имиджа на региона като цяло, формирането му като туристическа дестинация за нови посетители и постигане на свързаното с това подобряване на икономиката на общината и респективно благосъстоянието на жителите й, посредством увеличени възможности за заетост и по-високи доходи;


Този документ е създаден в рамките на проекта BG161PO001/1.1-10/2010/027, който се осъществява с финансовата помощ на „Оперативна програма регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за Регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Созопол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.    
Партньори

  • Община Созопол
  • Ротари клуб „Созопол”
  • Фондация Созопол
  • Уеб студио WEBCHARM
  • Издателство СИЕЛА
  • Музите - международен младежки фестивал на изкуствата
  • Галерия ГАЛАС АРТ гр. Стара Загора
  •  Национално издателство за образование и наука  „Аз Буки”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие